Diplom vedrørende protreptisk undervisning og certificering af sceneinstruktør og Cand. pæd Mia Hesselberg-Thomsen.

Hermed bekræftes det, at Mia Hesselberg-Thomsen har gennemgået et undervisningsforløb i protreptik i perioden efterår 2016 til forår 2017 med påfølgende certificering.

Mia har en lang praksis i at leve sig ind i andre menneskers muligheder og bistå dem ved virkeliggørelsen af deres potentialer med henblik på performance på scenen og i livet. Hun har en rig erfaring i omgang med mennesker, der befinder sig på forskellige niveauer af selvtillid, selvbevidsthed og selvværd.

Som kunstnerisk coach har et førstehåndskendskab til den måde, hvorpå værdier på godt og ondt kommer til udtryk i det andet menneskes praksis. Dette gør det indlysende, at hun har et perfekt grundlag for at begive sig ind i det andet menneskes sind, tage med på den rejse som tilværelsen er og bør være, og føre det gennem det protreptiske univers.

Men evnen til at finde sig hjemme dér og til at tage dette univers i besiddelse, skylder hun også, at hun formår at føle sig ind i andre mennesker og sætte sig i deres sted. De protreptiske grundholdninger, undren og varsom formningsvilje, er Mias naturlige erfarings- og udtryksform.

Mias teoretisk pædagogiske baggrund gør det naturligvis nærliggende for hende, at beskæftige sig med protreptikken, og hun har da også vist udtalte evner for at mestre den protreptiske praksis. Det skyldes givetvis både hendes stærke sensitivitet og dermed sans og omsorg for andre; og hendes refleksive bevidsthed, selvindsigt og fornemmelse for situationen.

Mia besidder menneskekundskab og udtalt psykologisk sans og dermed evnen til indlevelse i det andet menneskes livsverden, og til at forstå, hvilke værdier det orienterer sig imod. Dette giver et optimalt udgangspunkt for at bistå den anden i at vende sig mod det væsentlige i sig selv.

Mia har vist, at hun kan analysere væsentlige begreber gennem rekonstruktion af deres værdimæssige basis, og gennem de kognater, billeder, metaforer, og synonymer, der knytter sig til deres etymologiske grundbetydninger.

Mia formår at mobilisere en kritisk fantasi, der ved at gribe samtalepartnerens mentale styrker og gode vilje, kan hjælpe til at føre ham mod en større og dybere forståelse af sig selv.

Mia er meget bevidst om den vanskelige skelnen i den dialogiske praksis mellem det almene og det biografiske, og har herigennem vist sin forståelse af protreptikkens grundlag.

Mias varsomhed i det dialogiske forhold til den anden manifesterer det protreptiske krav om at skabe symmetri i dialogen, dette, at protreptikeren ikke kun bringer sig selv ind i samtalens rum, og medformer dette rum, men også sætter sig selv på spil og vover sig selv med den andens forløsning som formål.

Mia forstår at fastholde en eksistentiel problematik. Hun lever op til kravene i den protreptiske praksis om at indkredse et centrum af betydning mellem sig selv og den, hun taler med. Hun har sans for at skabe indsigt hos klienten og for at sætte forvandlinger i værk i det andet menneskes forhold til sig selv.

Mia Hesselberg-Thomsen har også vist en klar forståelse for protreptikkens etiske fordringer. Hun forstår at spørge dybt vedkommende og båret af en sikker fornemmelse for det, der er rigtigt for den anden; og at forløse og at lade den anden gå rigere bort fra samtalen end da han kom.   

 

Ole Fogh Kirkeby, professor, Dr.Phil.      

København 14-3 2017